การวิจัยและพัฒนาระบบ
การดูแลระยะกลางและระยะยาว

ในบริบทชีวิตวิถีใหม่
(SECSI South IMC)

ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการบริการ
เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (SECSI)

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


สื่อเผยแพร่


ภาพกิจกรรม


CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)