ภาพบรรยากาศการจัดอบรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Self help group)


กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (self help group)

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง จังหวัดสงขลา