ประชุมนำเสนอการดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลระยะกลางและ ระยะยาวในบริบทชีวิตวิถีใหม่ (SECSI South IMC)


ประชุมนำเสนอการดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลระยะกลางและระยะยาวในบริบทชีวิตวิถีใหม่

(SECSI South IMC)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ณ ห้องประชุมสิงขรา อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)