ที่ปรึกษา


ศ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ที่ปรึกษาโครงการ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรระบาดวิทยา สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 0 7445 1166

ศ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ที่ปรึกษาโครงการ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรระบาดวิทยา สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 0 7445 1166

พญ.จิรวรรณ ชูทิพย์

ที่ปรึกษายุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สาขาเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 8100 ต่อ 1600

พญ.จิรวรรณ ชูทิพย์

ที่ปรึกษายุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สาขาเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 8100 ต่อ 1600

ดร.วศินี สมศิริ

ที่ปรึกษายุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 6477

ดร.วศินี สมศิริ

ที่ปรึกษายุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 6477

CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)