ผู้ร่วมดำเนินโครงการ


นางรัตนวลี พลายด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ หน่วยงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 8100 ต่อ 1602

นางรัตนวลี พลายด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ หน่วยงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 8100 ต่อ 1602

นางสาวเกสรีพรรณ สานุกูล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ หน่วยงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 8100 ต่อ 1602

นางสาวเกสรีพรรณ สานุกูล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ หน่วยงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 8100 ต่อ 1602

พญ.พัชรี พุทธชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 8100

พญ.พัชรี พุทธชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 8100

นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 8100

นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 8100

นายจักรพงษ์ เหมรัชต์จีระกุล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.128 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 4451

นายจักรพงษ์ เหมรัชต์จีระกุล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.128 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 4451

นางวิรารัตน์ นิลสวัสดิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 4451

นางวิรารัตน์ นิลสวัสดิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 4451

นายภูริพัฒน์ กะมิง

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หน่วยงาน โรงพยาบาลเทพา จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7437 6359 FAX 0 7437 6360

นายภูริพัฒน์ กะมิง

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หน่วยงาน โรงพยาบาลเทพา จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7437 6359 FAX 0 7437 6360

นายแวอาลี แวสะแม

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หน่วยงาน โรงพยาบาลเทพา จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7437 6359 FAX 0 7437 6360

นายแวอาลี แวสะแม

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หน่วยงาน โรงพยาบาลเทพา จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7437 6359 FAX 0 7437 6360

ดร.พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยงาน สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7445 1602 FAX 0 7445 1601

ดร.พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยงาน สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7445 1602 FAX 0 7445 1601

ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 6515 FAX 0 7428 6421

ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 6515 FAX 0 7428 6421

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 6408 FAX 0 7428 6421

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 6408 FAX 0 7428 6421

ดร.สุมามิตา สวัสดินฤนาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 6519 FAX 0 7428 6421

ดร.สุมามิตา สวัสดินฤนาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 6519 FAX 0 7428 6421

รศ.ดร.วิภา แซ่เซี้ย

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 6515 FAX 0 7428 6421

รศ.ดร.วิภา แซ่เซี้ย

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 6515 FAX 0 7428 6421

นางสาวชีวรัตน์ พุทธสะระ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 6477 FAX 0 7428 6421

นางสาวชีวรัตน์ พุทธสะระ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 6477 FAX 0 7428 6421

CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)