หัวหน้าโครงการและยุทธศาสตร์


ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

หัวหน้าโครงการ (Project manager)

ตำแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ และอาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงาน มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ และสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7445 1168 

ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

หัวหน้าโครงการ (Project manager)

ตำแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ และอาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงาน มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ และสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7445 1168 

นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

หัวหน้าโครงการร่วม (Co-project manager)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จ.สงขลา และสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7437 3080 และ 0 2590 1933

นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

หัวหน้าโครงการร่วม (Co-project manager)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จ.สงขลา และสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7437 3080 และ 0 2590 1933

พญ.นาตยา พิทักษ์จินดา

หัวหน้าโครงการร่วม (Co-project manager)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองประธาน Service plan intermediate care (IMC) เขตสุขภาพที่ 12

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7427 3100  

พญ.นาตยา พิทักษ์จินดา

หัวหน้าโครงการร่วม (Co-project manager)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองประธาน Service plan intermediate care (IMC) เขตสุขภาพที่ 12

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7427 3100  

พญ.กชกร พรหมโสภา

หัวหน้ายุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic 1 lead)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 8100 ต่อ 1600

พญ.กชกร พรหมโสภา

หัวหน้ายุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic 1 lead)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

หน่วยงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7433 8100 ต่อ 1600

นพ.เดชา แซ่หลี

หัวหน้ายุทธศาสตร์ย่อยที่ 2 (Strategic 2 lead)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการ ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 12

หน่วยงาน โรงพยาบาลเทพา จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7437 6359 FAX 0 7437 6359 ต่อ 103

นพ.เดชา แซ่หลี

หัวหน้ายุทธศาสตร์ย่อยที่ 2 (Strategic 2 lead)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการ ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 12

หน่วยงาน โรงพยาบาลเทพา จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7437 6359 FAX 0 7437 6359 ต่อ 103

ผศ.ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์

หัวหน้ายุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 (Strategic 3 lead)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 6477 FAX 0 7428 6421

ผศ.ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์

หัวหน้ายุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 (Strategic 3 lead)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 6477 FAX 0 7428 6421

CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)