ติดต่อเรา


การวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลระยะกลางและระยะยาวในบริบทชีวิตวิถีใหม่ (SECSI South IMC)

มูลนิธิสุขภาพภาคใต้

Southern Health Foundation (SHF)

ชั้น 1 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168
E-mail : secsisouthimc@gmail.com

CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)